ปรัญชากศน.เสนา "จัดการความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง" วิสัยทัศน์ "กศน.เสนามุ่งมั่นจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ้ตลักษณ์ "ผู้เรียนมีอาชีพและรายได้" เอกลักษณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างหลากหลาย"

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ กศน.อำเภอเสนาได้จัดโครงการการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด ๙ คน และตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม ๑๗ คน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560


นายวิญญา คงฉิม ผอ.กศน.อำเภอเสนา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประวัติศาสตร์ชาติไทย และภูมิใจในความเป็นไทย ระหว่างวันที่ 16-17 ธ.ค 60 ณ อำเภอค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี มีนักศึกษาเข้าร่วม 120 คน ได้รับความอนุเคราะห์จาก สจ.สมคิด ม่วงเทศ และ คณะวิทยากรรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ในโครงการพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10
เป็นผู้อบรมให้ความรู้

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560