ปรัญชากศน.เสนา "จัดการความรู้ ควบคู่คุณธรรม น้อมนำเศษฐกิจพอเพียง" วิสัยทัศน์ "กศน.เสนามุ่งมั่นจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" อ้ตลักษณ์ "ผู้เรียนมีอาชีพและรายได้" เอกลักษณ์ "ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชนอย่างหลากหลาย"

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2560


เมื่อวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560 กศน.อ.เสนา จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา กศน.ทั้ง 17 ตำบล ณ วัดเกาะแก้ว จ.พระนครศรีอยุธยาวันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2560

เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ มกราคม ๖๐ ที่ผ่านมา กศน.อำเภอเสนา ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยวันที่ ๑๗ ม.ค ๖๐ มีการอบรมให้ความรู้กับบุคลากร ณ ห้องประชุมยูเนสโก กศน.อำเภอเสนา และวันที่ ๑๘-๒๐ ได้เดินทางศึกษาเรียนรู้ ณ จ.เพชรบุรี มีการเยี่ยมชมสถานที่สำคัญตามแนวพระราชดำริ อาทิเช่น โครงการชั่งหัวมัน ศูนย์เรียนรู้เศรฐกิจพอเพียง เรือนจำเขากลิ้ง อุทยานสิ่งแวดล้อม นานาชาติ สิรินธร และโครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ย หลังจากนั้นได้มีการทอดบทเรียนและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน โดยมี นายวรวิทย์ กิตติคุณศิริ ร่วมให้ความรู้